ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത്ഭുത ഗുണങ്ങൾ ക്യാബേജിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ വൈറ്റമിൻ കഴിച്ചാൽ

വളരെ സർവസാധാരണമായി കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് സന്ധി വേദനകൾ ഇതുപോലെ തരത്തിലുണ്ട് ഹ്യൂമട്രോയിയോട അത്രയറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആമവാതം ജോയിന്റിലെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സന്ധിവാതം ഗൗട്ടിറ്റി അത്രൈറ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന യൂറിക് ആസിഡിന് ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ധികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ പെട്ട സന്ധി വാതരോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇന്ന് ആമവാതം.

   

അല്ലെങ്കിൽ സന്ധികൾക്ക് തേയ്മാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവ എങ്ങനെ നമുക്ക് മറി കടക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഓർത്തിയോ ആത്രൈറ്റിസ് കായിക താരങ്ങളിലും ധാരാളം ആയി സന്ധികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ധികളുടെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടാകാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അമിത വണ്ണം ഉണ്ടാക്കുക.

ഇത് കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ അളവും വർധിച്ചു വരികയാണ് ഈ സന്ധിവാതവും ആമവാദവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നമ്മുടെ ഭടന്മാർ നമുക്ക് എതിരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതേസമയം ഓർത്തിയോ ആത്രേറ്റിസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള സന്ധിവാതം.

നമ്മുടെ ശരീരഭാരം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെസന്ധികളിലും ഡാമേജ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സന്ധിവാതത്തെ മറികടക്കാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ജോയിന്റ് ചുറ്റുമുള്ള പേശികൾക്ക് കൂടുതൽ ബലം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/foP4XDPAvGw