മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച കാര്യം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം നാലിൽ ഒന്ന് തൊടൂ

തൊടുകുറി ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിരുന്നു തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം നമുക്ക് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കാര്യം നോക്കാനുണ്ട് തൊടുകുറി ശാസ്ത്ര യും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാലു വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായി സാധിക്കും ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാലു തരത്തിലുള്ള പുഷ്പങ്ങളാണ്.

ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് മന്ദാര പൂവാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരുപാട് ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്ന തെക്ക് കിഴക്ക് മൂലയ്ക്ക് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിനെ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് മന്ദാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മന്ദാരത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു പൂവാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പ്യാർവട്ടമാണ്.

വീടിന്റെ കന്നിമൂല ഭാഗത്ത് നെട്ടുവളർത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ചെടിയാണ് നമ്പ്യാർവട്ട പുഷ്പമാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പൂജയ്ക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പുഷ്പമാണ് നമ്പ്യാർവട്ടത്തിന്റെ പൂവാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമതായിട്ട് മൂന്നാമത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദേവി പ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ചെമ്പരത്തി പൂവാണ് വളരെയധികം മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചുവന്ന ചെമ്പരത്തിയാണ് മൂന്നാമതായി.

നമുക്ക് കാണാനായി നാലാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞ അരളിയ ഒരുപാട് ഐശ്വര്യം നൽകുന്ന ഒരു ഫലമാണ് ഈ മഞ്ഞ അരുളിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായി സാധിക്കുന്നത് ഈ മഞ്ഞനിറത്തിൽ കാണുന്ന അരുളി നാലാമതായി അങ്ങനെ നാലു വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പൂക്കളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായി സാധിക്കുന്നത് ഈ നാലു പൂക്കളിലേക്കും നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം മാറി മാറി നോക്കാനായി കഴിയുന്നതാണ് നോക്കിയതിനുശേഷം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.