തൈറോയ്ഡ് രോഗത്തെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇതു മാത്രം മതി

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിരവധി ആളുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് തൈറോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. തൈറോയ്ഡ് രണ്ടുതരത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഒന്ന് ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡ് മറ്റൊന്ന് ഹൈപ്പർതൈറോയ്ഡ്. ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡ് എന്നുപറയുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞുവരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. കൂടുതൽ ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡ്. എന്നാൽ ഹൈപ്പർതൈറോയ്ഡ് എന്നു പറയുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ കൂടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇതിനെ രണ്ടിനും ഒരേ പോലെ ഫലം നൽകുന്ന ഒരു പരിഹാരി മാർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞുതരുന്നത്.

നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പു നോക്കാം. അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമല്ലി ആണ്. ഇതിൻറെ അളവുകൾ എല്ലാം കൃത്യമായി വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് അയമോദകം ആണ്. അയമോദകം നമുക്ക് എല്ലാ അങ്ങാടി കടകളിലും സുലഭമായി കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി ഈ തൈറോയ്ഡ് രോഗം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ ആണ് വേണ്ടതെന്നും അവ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞു ഈ മിശ്രിതം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് അറിയുന്നതിനു ആയും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

Nowadays, thyroid is a problem of many people. Everyone knows that there are two types of thyroid. One is hypothyroidism and the other is hyperthyroidism. Hypothyroidism is a condition in which the thyroid hormone is reduced. Hypothyroidism is a condition that is common in most people. But hyperthyroidism is a condition in which the thyroid hormone is accumulates. Today’s video tells you about a solution that will give you the same results.

Let’s take a look at the first tip. We need green coriander first. The measurements are all accurately stated in the video. Next, we need a loose. We get the ayamodaka in every market shop. Now you should watch this video to know what ingredients you need to treat this thyroid disease and how to make this mixture.

Leave A Reply

Your email address will not be published.