ഈ ആറു കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നിർബന്ധമായും ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട അറിവ്

ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മാനസികവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം ആയിട്ടും കണക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത്. ഈ സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങൾ പലതും നമ്മൾ അറിയാതെ പലരോടും പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും മാനസികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം നമുക്ക് ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടും ചിലരൊക്കെ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ തന്നെ അസിഡിറ്റി ലെവൽ കൂടാറുണ്ട് ടെൻഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഭാരം കൂട്ടാറുണ്ട് ടെൻഷൻ വരുന്നതിനാൽ ഭക്ഷണം ഒട്ടും തന്നെ കഴിക്കാറില്ല വിശപ്പ് ഇല്ല.

   

അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ടെൻഷൻ കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മുടികൊഴിച്ചിൽ വരെ കൂടാറുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടെൻഷൻ എന്ന കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമായി നമുക്ക് വരുന്നത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള പല കാരണങ്ങളിൽ ഒരു കാരണമായി പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാരണം ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ചില രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആളുകളോട് പറയുന്നതിനെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആളുകളോട് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ കാരണം കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് വീട്ടിലെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ആരുവന്നാലും അതായത് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആകട്ടെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണുക.