ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷൻ ഹെർണിയ ലക്ഷണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക

ഇന്നു നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെർണിയ അഥവാ കുടലിറക്കം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഹെർണിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവം എങ്കിൽ അവയവത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊരു ഭാഗം ഇതുവരെ ത്തിലൂടെ നുഴഞ്ഞ് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കയറുക അതാണ് ഹെർണിയ ഹെർണിയ വാക്ക് നുള്ള വ്യാഖ്യാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടു വരുന്നത് നമ്മുടെ വയറിന്റെ ഭാഗത്ത് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വയറിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം വയറിനകത്തെ പിടിച്ചുനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയറിനകത്ത് ശക്തമായി ട്ടുള്ള പേശി ഭിത്തികൾ ഉണ്ട്. നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും ഭാരം എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വയറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മർദ്ദം വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണം കുടൽമാല മറ്റു അനുബന്ധമായ മറ്റു അവയവങ്ങൾ പുറത്തുചാടുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് പേശി ഭിത്തികൾ കാരണമാണ്.

ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പേശികളിൽ ദ്വാരങ്ങൾ ബലക്കുറവ് എന്നിവ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തുകൂടി കുടൽ തള്ളി വരുന്നതാണ് ഹെർണിയ നീയെന്താണ് ഹെർണിയയുടെ കാരണം കാരണങ്ങൾ പലതാണ് എന്നുപറയുമ്പോൾ ജന്മനാ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹെർണിയ വരാം ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ജന്മനാ ഉള്ള ബല ക്ഷയങ്ങൾ ദ്വാരങ്ങൾ കാരണം കൂടുതൽ തള്ളി വരുന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏതു ഘട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിലും പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പേശി ഭിത്തികളിൽ ബലക്ഷയം വരുന്നത്. കുടലിറക്കം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം പുകവലി ഒരു കാരണമായി പറയാറുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.