ശരീരം വളരെ മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ഈ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ

ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ എങ്ങനെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിനായി മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്ലിനിക്ക് ബ്രെസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ക്ലീനിങ് മാമോഗ്രാം ഇനിയുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ബെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാനായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് എന്നും എന്താണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായി സെൽഫ് ബ്രെസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഒരു രോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ സ്വയമായി ബ്രസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇപ്പോഴാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം 25 വയസ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ സ്ത്രീകളും സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് recommendation എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം പീരിയഡ് കഴിഞ്ഞ് ആറാമത്തെ ദിവസം അഞ്ചാമത്തെ ഇത് ചെയ്യാം. എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുടി ഡേറ്റുകൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയും അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് തെരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുകയുള്ളൂ. അതുപോലെതന്നെ ഒരു മാസം ഇത് ആ ഡേറ്റിൽ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മാസം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.