ഈ രീതിയിൽ ഭക്ഷണക്രമം ആക്കൂ ഫാറ്റിലിവർ നോർമൽ ആകുന്നത് കാണാം

Fatty ലിവർ ഞങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ മുതലാണ് ഞങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടത് ദുഃഖ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കേണ്ടത് പലരും എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ആയി സാധിക്കും ശരിയായ രീതിയിൽ ഡയറ്റ് വേണമെന്ന് രോഗികളും പറയാറുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് fatty ലിവർ വരുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കഴിക്കാനായി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം fatty ലിവർ എന്നത് കൊഴുപ്പ് ലിവർ ൽ വന്നടിയുന്നത് ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ fatty ലിവർ എന്നു പറയുന്നത് ഇത് ഗ്രേഡ് one, ഗ്രേഡ് ടു ഇങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എത്ര ശതമാനം കൊഴുപ്പ് നമ്മുടെ ലിവറിൽ ഡെപ്പോസിറ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആണ് ഇത് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ള ഒരാളും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭാരത്തിന്റെ 10% കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് 80 കിലോ ഭാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ 8 കിലോ കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഡയറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇന്റർമേറ്റ് ഡയറ്റ് fatty ലിവർ പോലെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഒക്കെയാണ് അൾസർ പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.