പറമ്പിലും വഴിയരികിലും കാണുന്ന ഈ ചെടി പറിച്ചു കളയുന്നതിന് മുന്നേ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ

പൂവായ പൂവെല്ലാം പൊന്നൂഞ്ഞാൽ ആടുമ്പോൾ പൂവാംകുറുന്നില ചൂടേണം. വയലാർ എഴുതി ബാബുരാജ് സംഗീതം നൽകിയ ഒരു സുന്ദരമായ പാട്ടാണിത്. പൂവാംകുരുന്നില ഇംഗ്ലീഷിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ലിറ്റിൽ ആയേൺ ബേർഡ് എന്നാണ്. മധ്യ അമേരിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ ഒരു സസ്യമാണ് പൂവാംകുരുന്നില. ഇന്ത്യയിലെ പല മരുന്നുകമ്പനികളും പൂവാംകുരുന്നില യെ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരുന്നിനും മറ്റുമായി കൃഷിചെയ്തുവരുന്നു.

ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും താഴ്വാ ങ്ങളിലും ഒരേപോലെ വളരുന്ന ഈ ചെടിക്ക് അമൂല്യമായ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടെന്ന് ആയുർവേദം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പൂവാംകുരുന്നിലയെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞുതരുന്നത്. ഒരുപാട് ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ചെടിയാണിത്. നമ്മളിൽ പലരും ഈ ചെടി മുന്നിൽ തന്നെ കണ്ടു കാണും. പലർക്കും മുയൽച്ചെവിയൻ ഉം അതുപോലെ പോലെ പൂവാംകുരുന്നിലയും തമ്മിൽ തെറ്റി പോകാറുണ്ട്.

ഇതിൻറെ പൂക്കൾ രണ്ടും ഒരേ പോലെയാണ് ഏകദേശം കണ്ടാൽ തോന്നുക. ഇനി പൂവാംകുരുന്നിലയുടെ കൂടുതൽ വലിയ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.