ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ സ്ത്രീകളിൽ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം

വീഡിയോ ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ കണക്കു നോക്കിയാൽ എട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇന്ത്യയിലെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും മെട്രോ നഗരങ്ങളുടെയും കേരളത്തിലെയും കണക്കുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ആ കണക്കിലേക്ക് 8 ആളിൽ ഒരാൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന കണക്കിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അനാർ ബോധം വരാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം സംഭവിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രം സ്തനാർബുദം വരാൻ സാധ്യതയില്ല പലകാരണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് സ്തനാർബുദം ഉണ്ടാകുന്നത് പൊതുവായി നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 25 ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.

   

എന്നതാണ് വാസ്തവം എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റേത് ക്യാൻസർ പോലെ പ്രായമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട റിസ്ക് ഫാക്ടർസ് അതായത് പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സാധ്യത വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. 50% ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ കൂടുതലായി സംഭവിക്കുന്നത് 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് അടുത്ത പ്രധാന കാരണം അടുത്ത ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ ഇരിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഏതാണ് 98% ബ്രെസ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ് ബാക്കി രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് പുരുഷന്മാരിൽ കണ്ടുവരുന്നത്  ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.