ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ നിലപ്പന അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വീഡിയോ കാണുക

ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പത്തു കേരളീയ നാട്ടു ചെടികളെയാണ് ദശപുഷ്പങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പൂക്കൾ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഇവയുടെ ഇലകൾക്ക് ആണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്. കേരളത്തിലെ നാട്ടുവഴികളിൽ ഒക്കെ കാണുന്ന ഈ പത്തു ചെടികൾക്കും നാട്ടുവൈദ്യത്തിലും ആയുർവേദ ചികിത്സയിലും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവയെല്ലാം മംഗള കാരികളായ ചെടികൾ ആണെന്നാണ് വിശ്വാസം.

ഹൈന്ദവ ദേവപൂജ ക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് തലയിൽ ചൂടാനും ദശപുഷ്പങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വരാറുണ്ട്. കറുക ചെറൂള തിരുത മുയൽച്ചെവിയൻ നിലപ്പന വിഷ്ണുകാന്തി കയ്യൂന്നി തുടങ്ങി പത്തോളം ചെടികളാണ് ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ വരുന്നത്. ഈ ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണ് നിലപ്പന. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിലപ്പന കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞുതരുന്നത്. ഇതിൻറെ ഇലകൾ പന്നിയോട് വളരെ സാദൃശ്യം ഉള്ളതിനാൽ ആണ് ഇതിന് നിലപ്പന എന്ന പേരുവന്നത്.

പിത്ത വാതഹരമായ ഒരു ഔഷധസസ്യമാണ് നിലപ്പന. മഞ്ഞപിത്തം ഉഷ്ണരോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ഔഷധമായി ഈ ചെടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിലപ്പനയുടെ കൂടുതൽ വലിയ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

Leave A Reply

Your email address will not be published.