കോവൽ വീട്ടിൽ ഉള്ളവരും കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം വീഡിയോ കാണുക

പ്രധാനമായും പച്ചക്കറി എന്ന നിലയിലാണ് കോവലിന് ഏറെ ഏറെ പ്രസക്തി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോവക്കയും അതിൻറെ ഇലകളും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ്. കോവയ്ക്ക വേവിച്ചും പച്ചയ്ക്കും എല്ലാം നാം കഴിക്കാറുണ്ട്. ഇതിൻറെ അധികം മൂക്കാത്ത ഇലകൾ ഇലക്കറികായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സംസ്കൃതത്തിൽ കോവക്ക യെ മധു ശമനി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ധാതുക്കൾ വിറ്റാമിനുകൾ ആൻറി ഓക്സിഡ് ഡുകൾ മാംസ്യം അന്നജം നാരുകൾ എന്നിവയാൽ തികച്ചും സമ്പുഷ്ടമാണ് കോവൽ.

കോവൽ കറിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഔഷധി കൂടിയാണ്. ഇതിൻറെ വേരും ഇലകളും കായയും ഔഷധമായി ഉപയോഗിച്ചു വരാറുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കോവലിൻറെ അവസ്ഥ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞുതരുന്നത്. കനപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന കാട്ടു കോവലിനാണ് ഔഷധഗുണം ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്.

കോവയ്ക്ക നമ്മുടെ ആര് ശരീരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിരോധി ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ പറ്റിയാണ് ഇനി വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അത് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങളെ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

Leave A Reply

Your email address will not be published.