വീഡിയോ നിർബന്ധമായും കാണണം ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ്

ഒരഞ്ചുമിനിറ്റ് ലേക്ക് ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസ് റിമൂവ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. പല മാർഗങ്ങൾ വഴി ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരിക്കാം നമുക്ക് പലർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ പ്രധാനമായും മൂന്നു മാർഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ സർജറി വയർ കട്ട് ചെയ്ത് തുറന്നു ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യുക 2 ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി കീ ഹോൾ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതുവഴി ഗർഭപാത്രത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തു അവസാനം ഗർഭപാത്രം വജൈന വഴി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഒരു മാർഗ്ഗം മൂന്നാമത്തെ മാർഗ്ഗം ഒരു ദ്വാരം പോലും വയറിൽ ഉണ്ടാകാതെ കീ ഹോൾ എന്ന് പറയും.

   

അതല്ലാതെ വജൈന വഴി ഒരു ദ്വാരം പോലുമില്ലാതെ vagina ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഓപ്പണിങ് യോനി വഴി ഗർഭപാത്രം അതിനോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രീതികളിൽ കട്ട്‌ ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്യുക. ഇതാണ് മൂന്നുമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വയറു കട്ട് ചെയ്യുന്നു ലാപ്രോസ്കോപ്പി വജൈനൽ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു 10 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓപ്പൺ സർജറി ആയിരുന്നു പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീടാണ് കി ഹോൾ പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വയറു കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരുപാട് കേസുകളിൽ പെട്ടെന്നുതന്നെ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നതിനും ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ശാസ്ത്രക്രിയ മതി എന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നീട് വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.