ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടുവേദന സുഖപ്പെടുത്താം

ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്ക്ക് സുഖത്തിന് ഏറ്റവും ന്യൂനത മായ ചികിത്സാരീതിയാണ് ഡിസ്ക് സുഖം എന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് അറിയാം സമൂഹത്തിൽ അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ ഡിസ്കിന് അസുഖം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ജീവിതരീതികൾ കൊണ്ടു ഡിസ്ക് അസുഖം നേരിടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഈ പ്രശ്നം ഏറ്റവും ആധുനികമായ രീതിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ കഠിനം കുറച്ചുകൊണ്ട് ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് pld എന്നു പറയുന്നു ഒരു പുതിയ ചികിത്സാ രീതി പുതിയ ചികിത്സ രീതി എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് കുറെ കാലം ആയിട്ടില്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ചെയ്തുവരുന്ന സർജറി ആണിത് അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ ഡിസ്കിന് പ്രശ്നം നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

   

കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ വഴി എംആർഐ എക്സ്-റേ വഴി പരിശോധന തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിസ്കിലെ തള്ളൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നടുവേദനയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാവുന്ന പല ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് ഒന്നാമത് റസ്റ്റ് എടുത്തു കൊണ്ട് മാറ്റാൻ മറ്റു പാരമ്പര്യ ചികിത്സാരീതികൾ കൊണ്ട് മാറ്റാം മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ഇതിന് ഒന്നും ശമനം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സർജറിയാണ് പെറ്റിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ രണ്ടുതരം ഒന്നു തുറന്നു കൊണ്ടുള്ള ക്ലാസിക്കൽ സർജറി എന്നു പറയും ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ മുറിവുണ്ടാക്കി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക .