കിഡ്നി രോഗം വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട 5 കാര്യങ്ങൾ

നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും വൃക്കരോഗങ്ങൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഡയാലിസിസ് സെന്ററുകൾ കൂടിവരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഡയാലിസിസ് വേണ്ട വരുണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ച് പേർക്ക് വൃക്കരോഗം സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് വൃക്കരോഗം കൂടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പ്രധാനമായി കാരണം നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആണ് ജീവിത രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഡയബറ്റീസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വൃക്കരോഗം കൂടിയതാണ് ഏകദേശം ഒരു 50 ശതമാനത്തോളം രോഗികൾ ഡയബറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഷുഗർ രോഗികൾ ആണ് ഡയബറ്റിസ് വന്ന കിഡ്നി എഫക്റ്റ് ആയി വന്ന ആളുകളാണ്.

ഇനി അടുത്തത് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഏതാണ്ട് ഒരു 30 ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ബി പി രോഗം ഉണ്ടാകും ടിപി കാരണമാണ് കിഡ്നി ബാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കിഡ്നി രോഗം തന്നെയുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം അഞ്ചോ എട്ടോ ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് വരാം അല്ലെങ്കിൽ വിഷമേറ്റ് പാമ്പുകടിച്ച കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ചില മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആകുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആളുകൾ 5 തൊട്ട് 10 ശതമാനം വരെ ഉണ്ടാകും ഈ പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ള ആളുകളാണ് റിസ്ക് കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ളത്  ഷുഗർ ഉള്ള ആളുകൾ പ്രഷർ ഉള്ള ആളുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി പ്രശ്നം ആളുകൾക്കാണ് റിസ്ക് കൂടുതൽ  ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.