ആത്മഹത്യ പ്രവണത ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രകടമാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം ആത്മഹത്യ ആണ് പലർക്കും കേൾക്കുമ്പോൾ ഉൽക്കണ്ഠയും വേദനയുമൊക്കെ തോന്നുന്ന വാക്ക് ആയിരിക്കാം ആത്മഹത്യ എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ടാ ആത്മഹത്യ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിൽ ആദ്യായിട്ട് പറയുന്നതിന് കാരണങ്ങളാണ് കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല ആത്മഹത്യാ വളരെയധികം സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും ആരോഗ്യപരവുമായ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ മൂലമാണു പലപ്പോഴും ആത്മഹത്യ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് 15 മുതൽ 29 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള യുവതി യുവാക്കളിൽ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആത്മഹത്യ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ കണക്കെടുത്തു നോക്കിയാലും രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മരണകാരണം സ്ത്രീകളിൽ ആയാലും പുരുഷനായാലും ഒരുപോലെ മരണകാരണമാകുന്ന ആത്മഹത്യ തന്നെയാണ്.

കേരളത്തിലെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ പോലും ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന നിൽക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ ആത്മഹത്യ കണക്ക്. കേരളത്തിനുള്ളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ആത്മഹത്യ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ ക്രൈം ബ്യൂറോയുടെ റെക്കോർഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുലക്ഷം ആളുകളിൽ 42 ഓളം പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണങ്ങളിലേക്ക് ആണ് കാരണങ്ങളിലൊന്ന് പ്രധാനമായും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൽ ഒന്നാമതായി വരുന്നത് വിഷാദരോഗം തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.