ഈ നാല് ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായി കരുതരുത് വയറ്റിലെ ക്യാൻസർ

എല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകും എനിക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്യാൻസർ വരുമോ? ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടു പിടിക്കും ഒരിക്കൽ വരാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വരരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ക്യാൻസർ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ പക്ഷേ കൃത്യസമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പക്ഷേ കൃത്യം ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ നൽകിയാൽ നമുക്ക് ഭൂരിഭാഗം ക്യാൻസറുകളിൽ കീഴ്പ്പെടുത്താന് സാധിക്കും. ആദ്യം നമ്മുടെ ഉദരത്തിൽ വരുന്ന ക്യാൻസർ പൊതു ലക്ഷണം എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം പൊതുവായിട്ടുള്ള ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷീണം മിക്കവരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ക്ഷീണം പിന്നെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞുപോകും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ weight കുറയുക.

പെട്ടന് മല വിസർജന രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ചില സമയത്ത് മലം പോകാതിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ തവണ പോവുക. മലത്തിൽ ബ്ലഡ് അംശം ഉണ്ടാവുക. ഇതാണ് പൊതുവേ ഉദര ക്യാൻസറിനെ ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉദരത്തിലെ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം പലതും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭാഗമായിരിക്കും 3 ലക്ഷണങ്ങൾ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തേത് ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്നത് അന്നനാളം ആമാശയം ചെറുകുടലിലെ തുടക്കം upper digestive tract എന്നു പറയുന്നത്. മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് അത് മൂന്നിനെയും ലക്ഷണങ്ങൾ പലതും കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ഭാഗങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക.