പ്രമേഹം ഉള്ളത് പിടിച്ചു കെട്ടിയത് പോലെ നിൽക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പ്രമേഹം കൂടാതിരിക്കാനും

ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയബറ്റിസ് കുറിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായ ഒരു അസുഖമാണ് ഡയബറ്റീസ്. എന്നാൽ ഡയബറ്റീസ് നെ പറ്റി ഡയബെറ്റിസ് രോഗികൾക്ക് പോലും വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴായി മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണ് ഡയബറ്റിസ് ഡയബറ്റിസ് എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കുമറിയാം രക്തത്തിലുള്ള പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്നതാണ്. വെറുതെ രക്തത്തിലുള്ള പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്നത് ആണോ ഡയബറ്റീസ് ഇവയുടെ അളവ് കൂടുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പല ഡാമേജ് കൾക്കും അനന്തരഫലമായി ഡയബറ്റിസ് എന്ന അസുഖം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു തരത്തിലാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് അഥവാ ഇൻസുലിൻ ഡിപെൻറ്റഡ് ഡയബെറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കണ്ടു പിടിക്കുന്ന ഡയബറ്റീസ് ആണ്. ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഡയബറ്റിസ് ആണ്. ടൈപ്പ് one ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലെ പാൻക്രിയാസ് ആവശ്യത്തിനുള്ള അളവിൽ ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൂടുതലായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന അത് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് ആണ് . ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ് എന്നുപറയുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ അളവ് കുറയുന്നത് അല്ല പകരം പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ് ഈ സ്ഥിതി വിശേഷത്തെ ഇൻസുലിൻ റസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.