കരൾ രോഗം ശരീരം കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് എൻഡോസ്കോപ്പി ചികിത്സ ഉണ്ടോ, എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ആണോ, മഞ്ഞപ്പിത്തത്തെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ , മഞ്ഞപിത്തം ഒരു രോഗമല്ല ഒരു രോഗലക്ഷണം മാത്രമാണ്. വളരെ ചെറുതും എന്നാൽ വളരെ ഭയാനകമായ പല സംഭവങ്ങളുടെയും പുറത്തേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം. എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾകൊണ്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാകാം എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കരളിൽ വരുന്ന ചില ഇൻഫെക്ഷൻ, ഉദാഹരണമായി വെള്ളത്തിലൂടെ വരുന്ന a, e എന്നിവ, മറ്റും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് നിന്നെ ടോക്സിനുകൾ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന, ആൽക്കഹോൾ ഒരു ഘടകമാണ്.

അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞപിത്തം വരാം ഞാൻ മരുന്നുകൾ ശരീരത്തിൽ അനിയന്ത്രിതമായി വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞപിത്തം വരാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, മഞ്ഞപിത്തം ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ളത്, പിത്ത നാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കുകൾ ഒരു പ്രധാന കാരണം പിത്താശയത്തിൽ ഉള്ള കല്ലുകൾ പിത്ത നാളിലേക്ക് ഇറങ്ങി, ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഇതു മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പിത്ത നാളി പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ട്യൂമറുകൾ കൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് വരാം. ക്യാൻസൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നതാണ് ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടുവരാം എന്നതാണ്. പിത്ത നാളുകളിലെ ബ്ലോക്ക്. പിത്താശയത്തിലെ ക്യാൻസർ, പിത്തനാളി ക്യാൻസർ, ലിവർ കാൻസർ ഇവയൊക്കെ, പിത്ത നാളി ബ്ലോക്ക് മഞ്ഞപിത്തം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.