പിത്താശയത്തിലെ കല്ല് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാനും, അവ വീണ്ടും വരാതിരിക്കുവാനും

പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടു പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാവാം. ഇത് മരുന്നു കൊണ്ടു ചികിത്സയുണ്ടോ, കല്ല് നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുകൾ കുറിച്ചാണ്. ഇന്നു വളരെ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുകൾ നമ്മൾ പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുകൾ പെറ്റി പറയുന്നതിനുമുമ്പ് ആയിട്ടും, എന്താണ് പിത്തരസം എന്നും എന്താണ് പിത്തസഞ്ചി ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പിത്തസഞ്ചി എന്നുപറഞ്ഞാൽ, വയറിന്റെ വലതുഭാഗത്തും മുകളിൽ ആയിട്ട്, തൊട്ടുതാഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അവയവം ആണ്.

പിത്തരസം ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിനു പ്രധാനമായി 3 ഘടകങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ, ഫാറ്റ് ഈ കൊഴുപ്പിനെ ദഹനത്തിനു സഹായിക്കുന്ന, ഒരുതരം രസമാണ് പിത്തരസം. ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് കരളിൽ നിന്നാണ്, കരളാണ് പിത്തരസം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പിത്തസഞ്ചി പിത്തരസം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന എന്നെ പറ്റി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. കരളിൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ശരീരത്തിൽ അധികമായി ഉണ്ടാകുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ മറ്റു ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പുറന്തള്ളുന്നത് പിത്തരസത്തിൽ ലൂടെയാണ്. കരളിൽ നിന്ന് പിത്തരസം ഉണ്ടായാൽ നാളി വഴി ഒരു ദിവസം ഒരു ലിറ്ററോളം പിത്തരസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് . ഇതിനൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് 35 മില്ലി പോകാതെ പിത്തസഞ്ചിൽ ശേഖരിക്കും. അവിടെവച്ച് അതിന്റെ കട്ടി കൂടുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒരു ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കൊഴുപ്പ് ഒരുമിച്ച് വരികയാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പിത്തസഞ്ചി ചുരുങ്ങി ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണുക.