കാലുകളിലെ മരവിപ്പും കഴപ്പ് ഒപ്പം നടുവേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അസുഖത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കഴുത്തു വേദന പെടലി വേദന എന്നുപറയുന്ന അസുഖം. കഴുത്തു വേദന ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും, കഴുത്തുവേദന കാരണം നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകാത്തവർ വളരെ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. നടുവേദന അല്ലെങ്കിൽ പെടലി വേദന നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അതെങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് , അതിനെക്കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത്? ഈവക കാര്യങ്ങൾ വിറ്റ് ഞാനൊന്ന് വിശദമാക്കാൻ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നടുവേദനയുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂരിഭാഗം പ്രശ്നങ്ങളിലും മസിലിനു ലിഗ് മെന്റ്, ജോയിന്റ് കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ നീർക്കെട്ട് .

അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറി ആയിരിക്കും. വളരെ ചുരുക്കം കേസുകളിൽ മാത്രമാണ്, ഡിസ്ക് ബൾജ്, ഇത് കാരണമായി നടുവേദന ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. എല്ലാ നടുവേദനയും അല്ലെങ്കിലും എല്ലാ കഴുത്തുവേദന ഡിസ്കിന് പ്രശ്നമല്ല. വളരെ ചുരുക്കം കേസുകളിൽ മാത്രമാണ് ഡിസ്കിന് പ്രശ്നം കൊണ്ട് നടുവേദന വരാറുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് മിക്കവാറും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ചെയ്യാതെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, വ്യായാമം പുതിയതായി തുടങ്ങുക. കുറച്ചുനാൾ കളിക്കാൻ ഇരുന്നിട്ട്, പെട്ടെന്ന് കളിക്കാനായി ഇറങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വരുമാനം കുനിഞ്ഞ് എടുക്കുന്നു. നീണ്ട യാത്ര ഒരു ദൂരേക്ക് യാത്ര പോകുന്നു.ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.