സ്ത്രീകൾ കാണാതെ പോകരുത്, നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങളെ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്

നമുക്ക് എന്ന സ്തനം അല്ലെങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് ഉള്ള ചില രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ബ്രസ്റ്റ് എന്റെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ വരുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് പെയിൻ,ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് ചിലർക്ക് മാസമുറയുടെ അടുപ്പിച്ച് ആയിരിക്കും.മാസമുറ വരുമ്പോൾ വേദന വരും, അതുകഴിയുമ്പോൾ എന്ന കഴിയും. ചിലർക്ക് കാൻസർ നെ കുറിച്ചുള്ള പേടി കാരണം വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്.40 ന് മുകളിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാനോഗ്രാം വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും, വൈറ്റമിൻ ഡി ടാബ്‌ലറ്റുകൾ കൊടുത്ത ഈ വേദനകൾക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനായിസാധിക്കും. സ്തനം പഴുപ്പ് ആയി സ്ത്രീകൾ വരാറുണ്ട്. മുലയൂട്ടുമ്പോൾ, സ്ത്രീകളാണ് ഈ രീതിയിൽ അല്ലായിരിക്കും.

   

മുലയിലെ പഴുപ്പും വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടായി വരും. പണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം,കിറൽ ആയിരുന്നു. അൾട്രാസോണിക് സഹായത്താൽ പഴുപ്പ് കുത്തിയെടുത്ത്, ചിലപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ തവണ കുത്തി എടുക്കേണ്ടിവരും. എന്നാലും കീറുന്നതിനു ഒന്നുമില്ലാതെ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാവുന്ന കഴിയുന്നതാണ്.സ്തനം മുഴകൾ ആയി വരാറുണ്ട്. എല്ലാ മുഴകളും കാൻസർ അല്ല.പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വരുന്ന മുഴകളോ, ക്യാൻസർ അല്ല. എന്നാലും നമ്മളെ നോക്കി അതിന്റെ സ്കാനും പരിശോധനകൾ ഒക്കെ ചെയ്തു,അത് ക്യാൻസൽ എല്ലാ ഇന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.നീർ കെട്ടുകളായി വരാറുണ്ട്. നീർ കെട്ടുകൾ കുത്തി എടുക്കുമ്പോൾ, പലർക്കും അത് മാറി പോകാറുണ്ട്. പിന്നെ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നമുല കണിലെ നീരാണ്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ 50 വയസ്സിന് കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്നത് 50 വയസ്സിന് അകത്താണ്, എന്താണ് ഈ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള കാരണം? ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.