ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ

ഈ ബ്ലീഡിങ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പീരിയഡ് സമയത്ത് വരുന്നത് പോലെ, അഞ്ചാറു ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബ്ലീഡിങ് ആകണമെന്ന് ഇല്ല. പേട് ചുവപ്പുനിറം ആകണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോഴത് വെള്ള കളർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള കലർന്ന ചുവപ്പു കളർ ആയിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കാം. നമുക്ക് ഇന്ന് ഗർഭ കാൻസറുകളെ കുറിച്ച് പറയാം. ഗർഭപാത്ര ക്യാൻസറുകൾ എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്, നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും. സ്ത്രീകളുടെ സിസ്റ്റം എന്നു പറയുമ്പോൾ നടുക്കൊരു യൂട്രസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ അടുത്ത് അണ്ഡാശയം, ഗർഭപാത്രം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭപാത്രത്തിന് മുഖം. അപ്പോൾ ഈ ഗർഭപാത്രത്തിന് അകത്തു വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ ആണ്. ഗർഭപാത്ര ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഗർഭപാത്ര ക്യാൻസർ,

   

കൂടുതൽ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു 50 വയസ്സ് തൊട്ട് 60 വയസ്സ് വരെ ഉള്ള സ്ത്രീകളിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച്, ശരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് മാസക്കുളി നിന്ന് ആളുകളിലാണ്. ഇതിൽ പ്രധാന ലക്ഷണമായി പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് മാസക്കുളി നിന്നതിനു ശേഷം ഉള്ള ബ്ലീഡിങ്. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ആണ് പ്രധാനമായും ഈ മാസക്കുളി നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ മാസക്കുളി നിന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 50 വയസ്സ് ഉള്ളിലാണ്. അമ്പതിന് മുകളിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാസക്കുളി നിന്നതിനുശേഷം ഉള്ള ബ്ലീഡിങ്. ആയിട്ടാണ് ഇത് പ്രധാനമായും കാണുന്നത്. ബ്ലീഡിങ് എന്നുപറയുന്നത് പീരിയഡ് സമയത്ത് വരുന്നതുപോലെ, അഞ്ചാറ് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബ്ലീഡിങ് ഒന്നും ആകണമെന്നില്ല. ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.