ഉറപ്പാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ, ഈ മൂന്നു ലക്ഷണങ്ങളെ അവഗണിച്ചാൽ,

നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് അവയവം അതും ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ,എങ്ങനെ അത് പ്രസിഡന്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് നിന്നെ ചികിത്സാരീതികൾ? എന്നിങ്ങനെയാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കാനായി ചെയ്യാൻ ആയി പോകുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനായി പോകുന്നതും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. ഒന്ന് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിലുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട്.രണ്ടാമതായി മുതിർന്നവർ ആകുമ്പോൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൈൻഡിങ് വലുതായി മൂത്രതടസ്സം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം. മൂന്നാമതായി പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം. ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ, മൂത്രസഞ്ചി താഴെയുള്ള സെക്സ്ൽ ഗ്രന്ഥി ആണ്. താഴെയുള്ള രണ്ടു ഗ്രന്ഥികളും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കൂടിയും ചേർന്നാണ് ശുകളം ഉണ്ടാകുന്നത്.

പ്രായപൂർത്തിയായശേഷംപ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങും, സാധാരണ ഒരു മുപ്പതു വയസ്സുകളിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സമയവും നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും.50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞുതുടങ്ങും. കുറഞ്ഞു വരും തോറും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് അവയവം വലിപ്പം കൂടുന്നതിന് ആയി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് അവയവം വലുപ്പം കൂടി, മൂത്രതടസ്സം ഉണ്ടാക്കും.പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന നീർക്കെട്ട് ആണ്. ഏതു പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും വേണമെങ്കിലും വരാം, 17 വയസ്സ് മുതൽ 70 80 വയസ്സുവരെ ഏതു പ്രായക്കാർക്കും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് അവയവത്തിൽ നീർക്കെട്ട് വരാം.മൂത്ര ത്തിന്റെ വേഗത ബാത്‌റൂമിൽ പോയാൽ തന്നെ ഒരു രണ്ടുമൂന്ന് സെക്കൻഡ് എടുത്തു, എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ, ഒരു ഫ്ലോയിൽ തന്നെ പോകാതെ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് വന്നിട്ട്, മാത്രം തടസ്സപ്പെട്ട പോകുന്ന ഒരു രീതി, ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.