ഓവറിയിലെ എല്ലാ മുഴകളും ചുരുങ്ങിയ ഇല്ലാതാകാൻ,സ്ത്രീകൾ മാത്രം കാണുക

സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം, അണ്ഡാശയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകളെ കുറിച്ചാണ്.എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും രണ്ട് അണ്ഡാശയം ആണുള്ളത്. യൂട്രസിലെ രണ്ടുഭാഗത്തും, അപ്പോൾ ഈ അണ്ഡാശയങ്ങളിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് അടിക്കുകയാണ് ഓറിയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റം എന്നു പറയുമ്പോൾ തന്നെ, ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഓറിയന്റൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തത്. ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഓറിയന്റൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. പൊതുവായി കാണുന്ന ഓറിയന്റൽ സിസ്റ്റം എന്നു പറയുന്നത്. കോർപ്പസ് യൂട്രസ് സിസ്റ്റമാണ്.കോർപ്പസ് യൂട്രസ് സിസ്റ്റം എന്നു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പ്രശ്നം ഉള്ളതല്ല, നേച്ചുറൽ ഈ അണ്ഡോൽപ്പാദനം, കഴിഞ്ഞുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ്, കോർപ്പസ് യൂട്രസ് സിസ്റ്റം എന്നു പറയുന്നത്.കോർപ്പസ് യൂട്രസ് സിസ്റ്റമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്.

ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ കോർപ്പസ് യൂട്രസ് സിസ്റ്റം എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ഓവിലേഷൻ കഴിഞ്ഞ, നെസ്റ്റ് പിരീഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു പോകണം. വന്ധ്യതാ ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്.കോർപ്പസ് യൂട്രസ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം, ഫംഗ്ഷണൽ സിസ്റ്റം എന്നു പറയും. അതായത് ശരീരത്തിലെ ഹോർമോണുകൾ, ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.ഞാൻ പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബേസിക്കലി സിറ്റം അകത്തുള്ള കണ്ടൈൻസ് വഴിയാണ്, ഈ സിറ്റ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.