പല്ലിൽ ഉള്ള കറ പൊട്ടൽ ഇവയെല്ലാം മാറും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

എന്താണ് ഡെന്റൽ implants? ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിലും ആളുകൾ കേട്ട തുടങ്ങിയ ഒരു പേരാണ്, ഡെന്റൽ implants. നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പല്ലുകളെ നാച്ചുറൽ ആയി തന്നെ, ഏറ്റവും ഭംഗിയിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കുന്ന ഒരു സർജിക്കൽ അതായത് പല്ലിന്റെ ചികിത്സയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാത്ഭുതമാണ് ഡെന്റൽ implants എന്നു പറയുന്നത്. കേരളം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഡെന്റൽ implants ശൈശവ ഘട്ടത്തിലാണ്. അതായത് അതിനെ വളരെ പ്രാരംഭ മായ തുടക്കം ഈ ആയിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവരും അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ട് തുടങ്ങുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായി തുടങ്ങുന്നു. നോർമൽ നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രായമായവർക്ക് ആയാലും പല്ല് റീപ്ലേസ് മെന്റ് ചെയ്യാൻ, ചുരുക്കം ചില മാർഗ്ഗങ്ങളെ ഉള്ളൂ. അതിൽ പേരെടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ക്ലിപ്പ് ഊരി വെക്കുന്ന പല്ല് സെറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പല്ലുകളെ ചെറുതാക്കി വയ്ക്കുന്ന ബ്രിഡ്ജുകൾ.അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയ പല്ലുകൾ എല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം, ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് പല്ലുകൾ വയ്ക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം വിരാമമിട്ടു കൊണ്ടാണ്, ഡെന്റൽ implants വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ശരിക്കും ഡെന്റൽ implants? നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം, ഒരു പല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, പല്ലി എന്നുപറയുന്നത് വെളിയിൽ കാണുന്ന വെള്ളനിറമുള്ള അല്ല അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, ഇന്ത്യൻ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കിടക്കുന്ന ഒരു വേരുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വേരു പോലെ ഒരു സംഭവം. അപ്പോള് വേരുകളെ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർ, ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.