അടിഞ്ഞുകൂടിയ അഴുക്കെല്ലാം മാറി കിഡ്നി ക്ലീൻ ആക്കാൻ

ശരീരത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരവയവമാണ് വൃക്കാ ലിങ്കിൽ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അരിപ്പ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത പാഴ്സൽ എല്ലാം നീക്കം ചെയ്തു, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ക്ലീൻ ആവുന്നതാണ്, വൃക്കയുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. വൃക്കയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ്. രക്തത്തിൽ ക്രിയാറ്റിന് അളവ് കൂടുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ പ്രായമായ ഒരു മുതിർന്നവരിൽ, പ്രമേഹ രോഗമുള്ളവരിൽ, അതുപോലെതന്നെ കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ ഒക്കെയാണ്, ക്രിയാറ്റിന് അളവ് കൂടുതലായി കണ്ടു വരുന്നത്.

എന്നാൽ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിലും ക്രിയാറ്റിന് കൂടുതൽ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രിയാറ്റിന് അളവ് കുറച്ച് നമ്മുടെ വൃക്കയുടെ ആരോഗ്യം നൽകുന്നതിനായി, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ആണ്. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കിഡ്നി ആരോഗ്യത്തോടെ ആണോ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി, രക്തത്തിൽ ക്രിയാറ്റിന് അളവ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിയയുടെ അളവുകൾ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ നോർമൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്..6 മുതൽ പോയിന്റ് വൺ വരെയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ ക്രിയാറ്റിൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് കരളിലാണ് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.

മസിലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ ആയിട്ടും, ഊർജ്ജം ആവശ്യമാണ്. ഈ ഊർജ്ജം കൊടുക്കുന്നത് ക്രിയാറ്റിൻ കളാണ്. നമ്മുടെ മസിലുകൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്രിയാറ്റിൻ എടുത്തതിനുശേഷം, ബാക്കിയുള്ള ക്രിയാറ്റിൻ കിഡ്നിയുടെ പുറംതള്ളി ആരാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറ്. നീ ക്രിയാറ്റിന് അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ, ശരീരം കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് അമിതമായുള്ള ക്ഷീണം. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ എന്നെ കാണുക.