ജീവന്റെ വില നൽകുന്ന അറിവ് സ്ത്രീകൾ മാത്രം കാണുക

ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക്, എന്തോമീറ്ററിസിസ് എന്നുപറഞ്ഞ് അസുഖത്തെ കുറിച്ചാണ്.എന്തോമീറ്ററിസിസ് എന്നുപറഞ്ഞ് അസുഖത്തിന് മലയാള പദം എനിക്കറിയില്ല . എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അധികവും ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഒട്ടൽ രോഗം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോമീറ്ററിസിസ് എന്നായിരിക്കും പറയപ്പെടുന്നത്. അസുഖത്തെക്കുറിച്ച്, അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ആദിധാരിക മായി പറയണമെങ്കിൽ, തോത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാകും. ഏകദേശം ഒരു 10 ശതമാനത്തോളം, കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളിൽ അസുഖം കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് നൂറിൽ 10 പേര് അല്ലെങ്കിൽ പത്തിലൊരാൾ എന്ന തോതിലാണ്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ അസുഖം 10% ജനസംഖ്യയിൽ ഉണ്ട്.

അതിൽ കുറച്ചുപേർക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. ചിലർക്ക് ഇത് ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ ആണ് വരുന്നത്. കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ ഇല്ല എന്നൊക്കെപ്പറഞ്ഞു ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്ന 50% കുട്ടികളിൽ അസുഖം ചെറിയ തോതിലും വലിയതോതിൽ കാണപ്പെടും. നേരത്തെ സുഖം ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ, 30 ശതമാനത്തോളം സ്ത്രീകളിലും, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി കാലതാമസം ഇടുകയും, കുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ഒരു പ്രത്യേക കൊണ്ട് ഈ അസുഖത്തിന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം.യൂട്രസ് ഉള്ളിലെ പാളിക്ക് പറയുന്ന വാക്കാണ് endometrim, endometrim എല്ലാം മാസവും, മാസകുളി യോട് കൂടി അത്, വിട്ട് പോകുന്നു. വിട്ടുപോകുന്നത് മാത്രമല്ലാതെ, ഇതിന്റെ അത്യാവശ്യം ദ്രുണം പിടിച്ചു നിർത്തുവാനും, വളർന്നു മറു പിളയെ താങ്ങി നടത്തുവാനും. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക.