ശരീരം നേരത്തെ കാണിച്ചുതരുന്ന അപസ്മാരത്തിന് ലക്ഷണങ്ങൾ

ഇന്ന് കുട്ടികളിൽ വരുന്ന അപസ്മാരത്തെ പറ്റി, ചെറിയൊരു ബോധവൽക്കരണം ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അപസ്മാരം എന്താണ്? അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു? അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കണം? അതിന്റെ ചികിത്സ എന്താണ്? ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമായി തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണ്. അപസ്മാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ വ്യതിയാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ്. ഈ ചെറിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ കരണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു സമയത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനു ഉള്ളതിനേക്കാൾ, അധികം ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും, അത് കാരണമായി വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ്, അപസ്മാരം എന്നുപറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുട്ടികളിൽ, അത് സാധാരണമായി കാണുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല.

പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾക്കും കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്കും ഭയം തോന്നിക്കുകയും, ടെൻഷൻ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം പ്രശ്നം ഉള്ളതാണ്. എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത്? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇന്നാ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. അപസ്മാരം പല തരത്തിലുണ്ട്. എല്ലാം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ, അല്ലെ, അഞ്ചു വയസ്സിനു താഴെ പനിയോട് കൂടി വരുന്ന ഫിക്സ്. വളരെ പൊതുവായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക്, ഇനി കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.