ഇത് സത്യം അറിയാതെ പോകരുത്, തൈറോയ്ഡ് സർജറി

ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കു വയ്ക്കുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം. തൈറോയ്ഡ് മുഴ കൾക്കുള്ള കീ ഹോൾ സർജറി കൾ, സർജറി യെ കുറിച്ചാണ്. ലാപ്രോസ്കോപിക് സർജറി എന്നതിന് പറയുന്നത്. തൈറോയ്ഡിനുള്ള അസുഖം വളരെ വ്യാപകമാണ് ഏതാണ്ട് 20 ശതമാനത്തോളം, ആളുകൾ കേരളത്തിൽ തൈറോഡിന് പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞിട്ടും ഉള്ള, ഹൈപ്പർതൈറോയ്ഡിസം മരുന്നു കഴിക്കുന്നുണ്ട്, തൈറോയ്ഡിന് പ്രവർത്തനം കൂടി വരുന്നതിനെയാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡിസം എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് മരുന്നു കഴിക്കാൻ കണ്ട്രോൾ ലാക്കാൻ സാധിക്കും. നിയന്ത്രണത്തിനായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡിന് പലപ്പോഴും അവയവം മാറ്റേണ്ടതായി വരും. മറ്റൊന്ന് സുഖമാണ് തൈറോയ്ഡ് മുഴകൾ വരുക എന്നത്. വളരെ പൊന്തു ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത്,

തൈറോയ്ഡിനെ മുഴകൾ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ എന്തുതന്നെയായാലും സർജറി ലേക്ക് ആണ് അത് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. കാരണം മൂന്നുനാലു cm വലിപ്പമുള്ള തൈറോയ്ഡ് മുഴകൾ, ശ്വാസ നാളം ത്തിന്റെ യും അന്നനാളത്തിലെ യും, അമർത്തി നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന, തലത്തിലേക്ക് എത്താം. എല്ലാ ചെറിയ തൈറോയ്ഡിനെ മുഴകൾ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായ കണ്ടുവരുന്ന എന്നാൽ പ്രയാസം എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ , തൈറോയ്ഡ് ക്യാൻസർ വരുമെന്നതാണ്, തൈറോയ്ഡ് ക്യാൻസൽ അളവും വളരെയധികം കൂടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തൈറോയ്ഡിന് ഇനി വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ ഒക്കെ വന്നിട്ടും മുഴകൾ, വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി തൈറോയ്ഡിന് പ്രവർത്തനം കൂടിയിട്ട്, മരുന്നിൽ കൺട്രോൾ ആകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തൈറോയ്ഡ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട്. തൈറോയ്ഡ് മുഴകൾ മാറ്റുന്നതിന്, കഴുത്തിനു കുറുകെ വലിയൊരു മുറിവുണ്ടാക്കി കിട്ടും, മസിലുകൾ ഒക്കെ മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക്, തൈറോയ്ഡ് മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചികിത്സ രീതി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.