ശരീരത്തിലുള്ള പാടുകളെല്ലാം മാറി ശരീരം മുഴുവൻ വെളുത്ത് തുടങ്ങും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

വെളുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും സുന്ദരിമാരും സുന്ദരന്മാരും ആവുക എന്നത്, എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിനുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്കിൻ ഉടമയെ ആവുക. എങ്ങനെയാണ് വെളുക്കുക എന്നത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ നല്ല ഒരു കളർ ആഗ്രഹിക്കാൻ ആയി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ. ഒരു മിനിമം ആഗ്രഹം ആയിരിക്കണം. പിറന്ന് വീണ കളറിൽ നിന്ന് വെളുത്ത വെളുത്ത ഒരു സായിപ്പ് ആകണമെന്ന് ആരും കരുതരുത്. മിനിമം നമ്മുടെ സ്കിൻ ഉം മാറ്റം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യം നമ്മൾ, നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ കുറച്ചു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്നതാണ്. എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ,

നല്ലൊരു കോളിറ്റി സ്കിന് ഉടമ ആവുക എന്നതാണ്. നിറം അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നല്ലൊരു കോളിറ്റി ഉള്ള സ്കിൻ ഉടമയെ ആവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ. നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ മോയിസ്ചറൈസിംഗ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ മുഖം ശരീരം അവയവങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടുനേരവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും മോസ്റ്റ് റൈസിംഗ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അനുയോജ്യമായ ഒരു സൺ ക്രീം ഉപയോഗിക്കണം എന്നതാണ്. അതായത് സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുപറയുമ്പോൾ, ഇതിനുവേണ്ടി കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.