നിറം വെക്കുന്നതിനും, ശരീരം പുഷ്ടികാനും ഇതു മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, മെലിഞ്ഞവർക്ക് എങ്ങനെ ആണ് ആ problem ഇല്ലാതാക്കാനായി സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മെലിഞ്ഞ ഇരിക്കുന്നത് പലകാരണങ്ങൾകൊണ്ടാകാം. പല സാഹചര്യത്തിൽ ആയിരിക്കും മെലിഞ്ഞവർക്ക് വണ്ണം കൂട്ടണം, എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം, മെലിഞ്ഞ ഇരിക്കുവാനും അത് മാറുവാനും, ഈ കാര്യങ്ങൾ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട്, സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം. മെലിഞ്ഞ ഇരിക്കുന്നത് കൂടുതൽപേരും എന്നും വണ്ണം ഉള്ളവരാണ്. എന്നാലും മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരെ കുറച്ചുപേരുണ്ട്. അവർക്ക് എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കൂടുന്നില്ല.

   

ഇത് സമയത്താണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ അവർ കോളേജ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ സമയത്ത്, മെലിഞ്ഞ ഇരിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും കളിയാക്കും. അതുപോലെ മാര്യേജ് സമയമാകുമ്പോൾ, under weight ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, പ്രൊപോസൽ വരുമ്പോൾ ശരിയാകാതെ പോകും. വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്‌ എങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, തീരെ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർക്ക് ജോബ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ആർമി പോലീസ് അങ്ങനെയെങ്കിലും വരുമ്പോഴേക്കും ഫിറ്റ്നസ് ആവശ്യമായിവരും,എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പല ജീവിത രീതികളോട് ഉള്ള, പല കാരണങ്ങളും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്, അതെന്താണ് എന്ന് നോക്കി, നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം. അച്ഛൻ മെലിഞ്ഞ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതി, മിക്കവാറും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിൽ ക്ഷീണിച്ച ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും വണ്ണം വയ്ക്കും. ഫുഡ് എക്സൈസ് ആണ്.ഇതിനെ പെറ്റി കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.