അരിമ്പാറ പാലുണ്ണി ഇവയുടെ പാട് പോലും ശേഷിക്കാതെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പോകും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ഓമനത്തത്തോടെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഉണ്ണിക്കൾ. കഴുത്തിനു ചുറ്റും ഉണ്ണികൾ, കണ്ണിനു ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന ഉണ്ണികൾ, താൻ പാൽ ഉണ്ണികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഈ ഉണ്ണികൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. മലയാളികളെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, വളരെ പൊതുവായ പ്രശ്നമാണ് ഈ പാലുണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് പാല് ഉണ്ണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുവച്ചാൽ, നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ ഇറിസ്റ്റേഷൻ ഭാഗമായിട്ട്, നമ്മുടെ സ്കിൻ എക്സ്റ്റേണൽ ലെയറുകൾ ഇൽ വളരെ പുറമേയുള്ള തൊലിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഈ പാൽ ഉണ്ണികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം ഒരു തരി പോലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാൻ കഴിയാത്തതും, വേണ്ടാത്ത അസുഖം ആയി മാറാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ,

   

കണ്ണുകളുടെ ചുറ്റും അതുപോലെ കഴുത്തിനുചുറ്റും, under arms, പൊതുവെ കാണുന്ന ഏരിയകൾ ഇതൊക്കെയാണ്, അല്ലാതെ തന്നെ പലഭാഗത്തും പാൽ ഉണ്ണികൾ വരാം. ഇതിന്റെ കാരണത്തെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വളരെ കോമൺ ആയി ഉണ്ണികൾ കാണുന്നത്, തടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട്, നമ്മുടെ മടങ്ങി കിടക്കുന്നതു തൊലികളുടെ ഇടയിൽ, മാംസത്തിന് ഇടയിൽ പാൽ ഉണ്ണികളുടെ വളർച്ച വളരെ കോമൺ ആണ്. രണ്ടാമത് എങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്, എന്നും ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ, കഴുത്തിൽ വളരെ വലിയ ചെയിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിനെ പെറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.