ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തത് കൊഴുപ്പ് എല്ലാം ഉരുകി തടി കുറയും ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഷുഗർ കൂടുകയുമില്ല

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് എന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രമേഹം ഇന്ന് വളരെ സാധാരണയാണ്. കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ചിലൊരാൾ വീതം പ്രമേഹരോഗിയാണ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരും ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുവാൻ, ഒട്ടുമിക്ക പ്രമേഹരോഗികൾക്കു വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പലരുടെയും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര, സാധാരണ നിലവാരത്തിൽ ആകുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അടുത്ത് പോലും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. അവർ മരുന്ന് കൂടുതൽ ആയിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നു. ഭക്ഷണത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവർക്ക് പാലിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ, അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ സൗകര്യപൂർവ്വം വിസ്മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. ഭക്ഷണനിയന്ത്രണം ആണ്. പ്രമേഹരോഗത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ, ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. പല പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ മധുരം മുഴുവനായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. തവിടുള്ള കുത്തരിയുടെ ചോറ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് .

മറ്റുമല്ല ഭക്ഷണം നിയന്ത്രണങ്ങളും ഫലം പാലിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു. നമ്മുടെ ആഹാരം പലപ്രാവശ്യം ആയിട്ട്, കഴിക്കണം. ഇന്ത്യ അടുക്കലേക്ക് വരുന്ന പ്രമേഹരോഗികളിൽ മിക്കവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഡോക്ടറെ ഞാൻ രാവിലെ പ്രമേഹത്തിനു മരുന്നു കഴിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ കുത്തി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് 11 മണിയാവുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ക്ഷീണം വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി വിയർക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ പെറ്റി കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക.