കരൾരോഗങ്ങൾ ഫാറ്റിലിവർ ഇവയെല്ലാം ശരീരത്തിൽ വരുന്നതിന് പ്രധാനകാരണം, അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം.

പണ്ട് അമിത് മദ്യപാനികളിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന, ഫാറ്റി ലിവറും, ലിവർ സിറോസിസ് കാൻസർ ഒക്കെ മദ്യം ഉപയോഗിക്കാത്ത വരിൽ പോലും ചെയ്യാത്തവർ ഒക്കെ സ്ത്രീകളിലും ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് പോലും സ്കാൻ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ, ഫാറ്റിലിവർ കാണുന്നത് എന്ന് വളരെ സർവസാധാരണമാണ്. എന്താണ് ഇതിനു കാരണം. മദ്യം കഴിക്കാത്ത ഒരു ഉണ്ടാകുന്ന കരൾ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം, ഇന്നു നമുക്കു നോക്കാം. ഫാറ്റി ലിവറും, സീറോസിസ് ഒക്കെ തുടക്കത്തിൽതന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക. കണ്ടുപിടിക്കുക മാത്രമല്ല, അതിന്റെ കാരണവും കണ്ടെത്തി. പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമേ. ലിവർ ഫെയിലിയർ , ലിവർ കാൻസർ ഒക്കെ തടയാനാവും.

കരൾ രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായും നാലു കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഫാറ്റിലിവർ, അഥവാ കരളിൽ നീർക്കെട്ട്, ലിവർ സിറോസിസ്, അഥവാ കരൾ ചുരുങ്ങുന്നത്. ലിവർ കാൻസർ, എന്നിവയാണ്. ഇത്തരം കരൾ രോഗങ്ങളിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ. ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവമാണ്. പ്രധാനമായും മൂന്നു തരത്തിൽ പെട്ട ജോലികളാണ്. കരൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉള്ള ദഹനരസങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക. രണ്ട് ദഹനേന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്നും, ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന, പോഷകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുക. കരൾ കോശങ്ങളിൽ അമിതമായി കൊഴുപ്പ് അടിയുന്ന തന്നെയാണ് ഫാറ്റീ ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്യാസ് മറ്റു വയറു സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും, ആയി സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, സാധാരണ ഫാറ്റിലിവർ കണ്ടെത്തുന്നത്.ഇങ്ങനെ പറ്റി കൂടുതൽ ആയി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.