കാൻസർ വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത മുക്കിൽ ശരീരം വളരെ മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്

ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. മൂക്കിനകത്ത് കാണുന്ന ദശ കളെ കുറിച്ചാണ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും പേടിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ദശ പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയ പേടിയുണ്ട്. അതെന്താണ് എന്നുള്ള സംശയം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമല്ലോ? മൂക്കിനകത്ത് പലതരം ദശകളിൽ കാണും. ചിലപ്പോൾ അത് ക്യാൻസറിനെ ലക്ഷണമായി ആയിരിക്കാം. കൂടുതലും ദശ കൾ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആയിട്ട് തോന്നാറില്ല. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഇത് നമ്മളെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. Nasal പോളിപ്പോസിസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇതിനെക്കുറിച്ച്. അലർജി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ പൊടിയോട് അലർജി.

   

അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ നോട് അലർജി, അലർജി is very കോമൺ now. ഈ അലർജി കാരണം, മൂക്കിനകത്ത് ഉള്ള നീർക്കെട്ട്, വന്നു ചികിത്സ ചെയ്യാതെ, കൊല്ലങ്ങളോളം നീർക്കെട്ട് കൂടിക്കൂടിവന്നു ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദശയാണ്. ഇത് രണ്ടുതരത്തിലുണ്ട് Nasal polyposisi. രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്നത്. അടുത്ത ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. ഇതിന് കാരണം മുഴുവനായി വ്യത്യാസം ഉള്ളതാണ്. ഇതു വരുന്നത് അലർജി കൂട്ടുന്നവർ ആണ്. ഈ കഫകെട്ടും നീർക്കെട്ടും എല്ലാം കൂടി കൂടി, മൂക്കിനകത്ത് നീർക്കെട്ട് വന്ന, ഇതു വലുതായി വന്നു രണ്ട് വശത്തെയും ബാധിച്ച, മൂക്കടപ്പ്, സ്മൈൽ വരാതിരിക്കുകയും, തലവേദനയും മൂക്കിന് അകത്തുള്ള കഫം പുറത്ത് വരാൻ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം, ഇതൊക്കെ വരാം ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.