ഇത് കഴിച്ചാൽ കാലുവേദന മുട്ടുവേദന എന്നിവ പൂർണ്ണമായും തന്നെ ഇല്ലാതാക്കും, എല്ലു ഡോക്ടർ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുന്നു

ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മുട്ടുവേദന കുറിച്ചാണ്, നടുവേദന നിങ്ങൾക്കറിയാം പല കാരണങ്ങളാൽ വരാം. പല പ്രായക്കാർക്കും ഉണ്ടാകാം. കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും നമ്മളെ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചോദിക്കാം എന്നായിരിക്കും പ്രധാനമായും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. മുട്ടുവേദന ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മുതൽ ഭയങ്കര പ്രായമുള്ളവർക്ക് വരെ വരാം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ മുട്ടുവേദന വരുന്നതിന് , പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും കോമൺ ഗ്രൂപ്പ് pain ആണ്. അധികം ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അല്ല. അവർക്ക് പൊതുവെ രാത്രി ആയിരിക്കും വേദന വരുന്നത്. വേദന പൊതുവേ കുറവായിരിക്കും. ഇതിനെ ചെറിയ മരുന്നു കൊടുക്കാൻ , ചെറിയ മസാജുകൾ ഇതുമാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാകും. കുറച്ചുകൂടി വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ജെബർസ് ഇങ്ങനെയുള്ള മുട്ടുവേദന കൂടുതലായി കാണുന്നത്. അത് ഓവർ use ഇഞ്ചുറി ആണ്.

   

കൂടുതൽ സ്പോർട്സ് ട്രെയിനിങ്, മുതലായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടു വരുന്നതാണ്. കുറച്ചു റെസ്റ്റ്,ഐസ്, ചില മരുന്നുകൾ മാത്രം മതിയാകും. കുറച്ച് എക്സസൈസ് വേണ്ടിവരും. പിന്നീട് വരുന്നത് സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറി ആണ്. അത് ചിലപ്പോൾ ലിഗ് മെന്റ് നെ വരുന്ന ഇഞ്ചുറി കാരണമാകും. ക്ഷതം കൊണ്ടാകാം , മുട്ടിൽ ഏതകില്ലും ഇടി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ആകാം. അതില്ലെങ്കിൽ പരിക്ക് കൊണ്ടുമാകാം. ഇങ്ങനെയുള്ള മുട്ടുവേദന, നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റി ബാധിക്കാം. നമുക്ക് നടക്കുന്നതിനു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്, അതിന്റെ കൂടെ നീര് വരുകയാണെങ്കിൽ, കാല് തെന്നി പോവുകയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത് ആയിരിക്കും. ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.