ഇനി ഒരാൾ പോലും ഈ സത്യങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്

ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്‌കസ് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത്. ഒത്തിരി ആളുകൾ വന്നു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. എനിക്ക് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അതുപോലെതന്നെ സാമ്പത്തികം ആയിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല കുടുംബം ഒക്കെയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല. ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ എന്തൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു ഹാപ്പിനസ് എന്നുപറഞ്ഞ് ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നില്ല. എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം? തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നം ഒന്നും കൂടുതൽ സംബന്ധം ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നവും, എപി ആവുന്ന ഹോർമോൺ ഒന്നും റിലീസ് ആകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റിലും സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഗ്യാസിന് പ്രശ്നങ്ങൾ നെഞ്ചിരിച്ചിൽ, അവരെപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

   

എന്നാൽ ചുറ്റിലും സന്തോഷം കാണും. പക്ഷേ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതുപോലെതന്നെ ഈ തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നം ഉള്ളവർക്കും ഒക്കെ, അങ്ങനെയാണ്. തൈറോയ്ഡ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളിലും internal ഹാപ്പിനെസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കിട്ടുന്നില്ല. ശാരീരിക മായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ്സ് കിട്ടാതെ വരും. ചില കാര്യങ്ങളിൽ ആണ്. അതിലും ചില ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വരും. നീ ആദ്യ കാര്യം എന്താണ് കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ആയി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. അവർ രണ്ടുനിലയുള്ള വീടും പണിതു എനിക്കാണെങ്കിൽ അത്ര യില്ല , അവർ പത്ത് ലക്ഷത്തിന് കാർ വാങ്ങി ആ ഒരു ഇത്, ഇപ്പോഴും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും, ഇനി കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.