പ്രമേഹത്തിനു മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ

ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം രോഗികളിൽ ഇന്സുലിന് അളവും കുറവല്ല, ആരൊക്കെ നോർമൽ ഓ കൂടുതലോ ആണ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് മരുന്ന് കഴിച്ചു? ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെച്ച്? ഇന്സുലിന് അളവ് കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? എന്നതാണ് പ്രമേഹത്തിന് ആയി മരുന്നും, ഇഞ്ചക്ഷനും എടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹരോഗികളിൽ, സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം. ഇൻസുലിൻ കടന്നുകൂടുന്നത് ക്യാൻസറിന് കാരണമാകാം, എന്നാണ് ആധുനിക പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. മരുന്നുകൾ കിഡ്നിക്കും കരളിനും ഒക്കെ ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നും നമുക്കറിയാം, ഇൻസുലിൻ, ഗുളികകളും നിർത്തി നോർമൽ ആക്കി നിലനിർത്തി പ്രമേഹ രോഗിയെ പ്രമേഹരോഗി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള, ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ. പ്രമേഹം രണ്ടു തരമാണ് ടൈപ്പ് 1 ടൈപ്പ് 2, 90% പ്രമേഹവും ടൈപ്പ് 2 വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത്. ഗർഭിണികളിലും, പ്രായമായവരിലും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രമേഹം ടൈപ്പ്‌ 2 വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത്. ഇതിനു കാരണം ഇൻസുലിൻ കുറവല്ല,

   

മരച്ചീനി ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇൻസുലിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ്, അമിതവണ്ണമുള്ള പ്രമേഹരോഗികളിൽ ഇന്സുലിന് അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇത്തരം ഈ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം ജീവിതശൈലിയിലെ അപാകതകൾ മൂലം, ശരീരത്തിൽ അമിതമായി കൊഴുപ്പ് അടിയുന്നത് മൂലം, ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻസുലിൻ റസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് മരുന്നിലൂടെ യോ ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകിയോ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ഒട്ടുമിക്ക പ്രേമേഹം മരുന്നുകളും കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് അടിക്കുന്നതിനു തൂക്കം കൂടുന്നതിനും ഇടയാക്കും . ഒന്നു ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രമേഹ മരുന്നുകളും , ഇൻസുലിൻ എടുത്താലും പലർക്കും ഗ്ലൂക്കോസും നോർമലായി നിലനിർത്താൻ കഴിയാത്തത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് മരുന്നു ഇൻഡക്ഷൻ അല്ല വേണ്ടത്, ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.