അൾസർ പൂർണ്ണമായി മാറുവാനും ജീവിതത്തിൽ ഇനി വരാതിരിക്കുവാനും ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്ക് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത്, പല ആളുകൾക്കും ഉള്ള ഒരു കോമൺ പ്രോബ്ലം ആണ്. വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ്. നെഞ്ചിരിച്ചിൽ, പുളിച്ച് തികട്ടൽ, മല ബന്ധം ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനെയും എന്താ ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നത്. ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പക്ഷേ എന്തു പറയുന്നതിനു മുമ്പ്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു വിഷയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, കാലിന്റെ പ്രശ്നം കറുത്ത വരുക, ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക വ്രണം ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനുകൾ ആണ്. കണ്ടീഷനർ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് വയറ്റിൽ എങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നൂറുപേരിൽ ഒരു 80 പേരിലും പറയുന്നത്. ശരിയാണ് വയറ്റിൽ ഒ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ഉണ്ട്.

   

അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അരുണ ആഫ്റ്റർ എഫ്ക്റ്റ് തെറ്റായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരും. മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നം ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്.നെഞ്ചിരിച്ചിൽ അത് കുറെ നാൾ ആയിട്ടുണ്ട്. വയറിനെയും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ പരവേശം ഉണ്ടാവുകയും. എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടും കുറയുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. എനിക്ക് എപ്പോളും വിശപ്പ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മെയിൻ കാരണം ഇതാണ്, ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.