തൂങ്ങിയ വയർ ഉള്ളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി വയർ ഫ്ലാറ്റ് ആവും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഷയം കമ്പിട്ടിക് എന്നുപറഞ്ഞ് ഒരു ഓപ്പറേഷന് പറ്റിയാണ്.കമ്പിട്ടിക് എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ, ആളുകൾക്ക് അറിയാം മുറുക്കുക എന്ന മീനിങ് ആണല്ലോ. വയർ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ. സാധാരണ ഒരു 95 ശതമാനം പേരും സ്ത്രീകൾക്ക് ആണ് ഈ അവസ്ഥ കൂടുതലായും കണ്ടു വരുന്നത്. സാധാരണ പ്രസവം കഴിഞ്ഞു വയറു വീർത്തു ഇരിക്കുന്ന തിരിച്ചു വയർ ചുരുങ്ങി പോകാത്ത അവസ്ഥ ആണ്. തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോ ഗർഭിണിയാണോ എന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥ, വയറു വീർത്തു ഇരിക്കുന്നു ഒരു അവസ്ഥ ആളുകൾ എല്ലാം വളരെ രസത്തിൽ തന്നെ പറയാറുണ്ട്. ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ വേഗം എഴുന്നേറ്റ് സ്വീറ്റ് തരുന്നു. ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിലേക്ക് വയറു പൊങ്ങി നിൽക്കുക. കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വയറു ഒരു കുടം പോലെ ഉയർന്നു കാണപ്പെടുന്നു.

വയറിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു മസിലുകൾ ആണ്. ഇവ രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. വളരെയധികം മസിലുകൾ വേറെ തിരിച്ചു. ഇതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഉള്ളത് തൊലിയും കൊഴുപ്പും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ഇത് വണ്ണമുള്ളവർക്ക് വരാം, വണ്ണം ഇല്ലാത്തവർക്കും വരാം. വണ്ണം ഉള്ളവർക്ക് വരുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈയൊരു കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗമായി കുറച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും രണ്ടു അസുഖമാണ്. കാരണം വണ്ണമില്ലാത്ത ആളുകൾ കാണാമെങ്കിലും, കുടലിറക്കം വരുന്നതുപോലെ, ഈ വയറു തൂക്കം വരാം. വയറു തൂക്കം വരുന്നത് വയറ്റിലെ മസിലിന് ഷീണം, ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.