കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി പിടിമുറുക്കുന്നു കേരളത്തിലെ അനർഹരുടെ കണക്കുകൾ വന്നു

കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി പിടിമുറുക്കുന്നു..കേരളത്തിലെ അനർഹരുടെ കണക്കുകൾ വന്നു|PM KISSAN SAMMAN NIDHI

ഈ ചാനലിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഒരുതരത്തിലുമുള്ള രാഷ്ട്രീയം/ മതം എന്നിവയുടെ അതിപ്രസരം ഇല്ല.

ഗവൺമെന്റ് പോളിസികൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവാം. അതിനാൽ പുതിയ വീഡിയോ അപ്‌ഡേഷൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക.

Leave A Reply

Your email address will not be published.