വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇനി ആധാർ നിർബന്ധമാക്കുന്നു. വാഹന ഇടപാടുകൾക്ക് ഇനി ആധാർ വേണം

വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇനി ആധാർ നിർബന്ധമാക്കുന്നു. വാഹന ഇടപാടുകൾക്ക് ഇനി ആധാർ വേണം

ഈ ചാനലിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഒരുതരത്തിലുമുള്ള രാഷ്ട്രീയം/ മതം എന്നിവയുടെ അതിപ്രസരം ഇല്ല.

ഗവൺമെന്റ് പോളിസികൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവാം. അതിനാൽ പുതിയ വീഡിയോ അപ്‌ഡേഷൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക.

Leave A Reply

Your email address will not be published.