ഞെട്ടുന്നപ്രവചനം ദരിദ്രനാരായണനിൽനിന്ന് ദേവനാരായണനിലേക്കു ഈ നാളുകാർ അത്ഭുതഉയർച്ച

ഞെട്ടുന്നപ്രവചനം ദരിദ്രനാരായണനിൽനിന്ന് ദേവനാരായണനിലേക്കു ഈ നാളുകാർ അത്ഭുതഉയർച്ച

Leave A Reply

Your email address will not be published.