സംസ്ഥാനത്ത് കുറഞ്ഞ ശമ്പളം 23000 രൂപ കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ 11500 പുതിയ അറിയിപ്പ്

സംസ്ഥാനത്ത് കുറഞ്ഞ ശമ്പളം 23000 രൂപ കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ 11500 പുതിയ അറിയിപ്പ്

Leave A Reply

Your email address will not be published.