സ്ത്രീകൾ ഈ നേരങ്ങളിൽ തുണി കഴുകാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും കുടുംബംമുടിയും ദുരിതംഒഴിയില്ല

സ്ത്രീകൾ ഈ നേരങ്ങളിൽ തുണി കഴുകാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും കുടുംബംമുടിയും ദുരിതംഒഴിയില്ല malayalam astrology

Leave A Reply

Your email address will not be published.