എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നാളത്തെ പ്രധാന രണ്ട് അറിയിപ്പുകൾ. റേഷൻ വിതരണം ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം.

എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നാളത്തെ പ്രധാന രണ്ട് അറിയിപ്പുകൾ. റേഷൻ വിതരണം ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം.

Leave A Reply

Your email address will not be published.