ദാമ്പത്യ ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ… ജീവിതം കോഞ്ഞാട്ട ആകാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക…

മാനസിക ആരോഗ്യരംഗത്തെ കള്ളനാണയങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരിക്കൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൗൺസിലിങ്ങിന് ആയിട്ട് വന്നു. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള മാനസിക ഐക്യം കുറവ്. ഭർത്താവിൻറെ മദ്യപാനത്തെ തുടർന്നുള്ള സ്ഥിരം ആയിട്ടുള്ള വഴക്കുകൾ. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും ആയിട്ട് അവർ ഇതിനു മുൻപേ അവരുടെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരെയും പോയി കണ്ടു.

അവർ ബേസിക്കലി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബാഗ്രൗണ്ട് ആണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അവർ ആ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു നോക്കി. പക്ഷേ വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ആകെ ചെയ്യാൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബോർഡർ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു സന്യാസി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനായ ആളാണ്.

അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലർക്കും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചുട്ട കോഴിയെ വരെ പറപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസാരത്തെ തുടർന്ന് ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഏതായാലും ആ സന്യാസിയെ കാണാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഭർത്താവിനെ മദ്യപാനത്തെ തുടർന്ന് കുറേ കാലങ്ങളായി ട്ട ദാമ്പത്യം ആയിട്ടുള്ള അകലങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് മദ്യപാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൈംഗിക മരവിപ്പ് ഉത്സാഹ കുറവും ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരും ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ബോർഡറുള്ള ആ സന്യാസിയെ കണ്ട് അവർ ആശ്രമത്തിൽ ചേർന്നു.

ആശ്രമത്തിൽ പോയപ്പോൾ സന്യാസി പറഞ്ഞു. അവരെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി തുകയും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എൻറെ ഭർത്താവിന് ലൈംഗിക മഴയുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഉത്സാഹക്കുറവ് മറ്റും.. കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്തോഷങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹം പകൽ മുഴുവൻ മദ്യപിക്കും പിന്നെ രാത്രിയിൽ വന്നു സ്നേഹിക്കാനായി ഒരുങ്ങണം പലപ്പോഴും ഈ മദ്യപാനം കാരണം ഇതൊന്നും നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നില്ല.