മൂത്രം പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മൂത്രം ഒറ്റി മാത്രം പോകുക എന്നിവ മാറാൻ.

ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ സാധാരണ ആയി കണ്ട് വരുന്നതും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതും ആയ ഒരു അസുഖത്തെ പറ്റി ആണ്. മൂത്ര കുഴൽ ചുരുക്കം അതായത് സിക്ചർ യുറെത്ത്ര. മൂത്ര കുഴൽ എന്നാൽ പുരുഷന്മാരിൽ മൂത്രസഞ്ചിയുടെ ബ്ലാഡർ നെക്ക് മുതൽ ലിംഗത്തിൻ്റെ അറ്റം വരെ നീളുന്ന ട്യൂബ് ആണ് മൂത്ര കുഴൽ. മൂത്രസഞ്ചിയിൽ നിന്ന് പ്രോസ്ട്രേഡ് ഭാഗത്തിലൂടെ മൂത്രകുഴലിൽ എത്തുകയും പുറത്തേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴി ആണ് ഈ മൂത്ര കുഴൽ. ഇതിന് വരുന്ന ഒരു മാരകമായ അസുഖം ആണ് സ്ട്രിക്ച്ചർ യുറെത്ത്രാ.

ഇതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തുടക്കത്തിൽ വളരെ ചുരുക്കം ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ചെറിയ ഒരു തടസ്സം മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുക, മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുക്കേണ്ടി വരിക അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ വരുക. പിന്നെ ഇത് അതിൻറെ മൂർധന്യത്തിൽ എത്തിയാൽ മൂത്രം പോകാൻ വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകും.

ഈ മൂത്ര കുഴച്ചു രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ ആണ് പോസ്റ്റ്ട്രേഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും. എന്നാൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഹിസ്റ്ററി വളരെ വ്യത്യാസം ആയിരിക്കും. ഈ മൂത്ര കുഴൽ ചുരുങ്ങുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും വീണ്ടും വീണ്ടും ഉള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വരൽ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ ഇൻജുറി ഉണ്ടാവുക തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.