മൂക്കിൻറെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാം മൂക്കിൻറെ വളവ് എളുപ്പം ശരിയാക്കാം

നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഏറ്റവും എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗൻ ആണ് നമ്മുടെ മുക്ക്. ആ മൂക്കിൻറെ മണി അല്ലെങ്കിൽ അഭംഗിയാണ് ഒരാളുടെ സൗന്ദര്യം അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം ഇല്ലായ്മ ആയിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോളെ മൂക്കിൽ പലഭാഗങ്ങളും സൗന്ദര്യ കുറവ് സൗന്ദര്യ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാം. എല്ലാവരുടെയും ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ മൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗൺ ആണ്.

പക്ഷേ നമ്മൾ സൗന്ദര്യത്തിന് ഭാഗമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂക്കിൽ പലപല ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ ഭാഗവും സൗന്ദര്യ കുറവുണ്ടാകാൻ ഓരോ ഭാഗവും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻറെ സൈസും ഷേപ്പ് മാറ്റി സൗന്ദര്യം കൂട്ടുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂക്കിൻറെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം എല്ല്ക്കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആണ്. അത് നമ്മൾ തൊട്ടാൽ അനങ്ങുക ഇല്ല. താഴത്തെ മകൻ കാർട്ടിലേജ് ആണ്.

തൊട്ടാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അനങ്ങും. അപ്പോൾ എല്ലിലെ ഷേപ്പ് സൈസ് മാറ്റുന്നത് കാർഡിലേക്ക് ഷിബുവും സൈസും മാറ്റുന്നതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിർണയിക്കേണ്ടത് ഏത് ഭാഗത്താണ് അതിൻറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്നാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന് എല്ല് ഉള്ള ഭാഗം താഴ്ന്ന ഇരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങി വളരെ തത്ത മൂക്ക് പോലെ ഇരിക്കാം. പോലെ തന്നെ വീതി കൂടിയും ഇരിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.