ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കുവാൻ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി

നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ആണ് ഇന്ന് പറയുവാൻ പോകുന്നത്. രോഗ ആരോഗ്യ സംഘടന ഗർഭാശയ നിർമാർജനത്തിന് ഉള്ള മാർഗം നടത്തിയിട്ട് രണ്ടുവർഷം തികയുന്നു. ഈ ഒരു ആഹ്വാനത്തോടെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും അവരുടേതായ രീതിയിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ നിർമാർജനത്തിനായി എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളും ഇന്ത്യയിലും ഒരുപാട് പ്രതിരോധ നടപടികളും ഇതുപോലെയുള്ള അവയർനസ് പ്രോഗ്രാമുകളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ക്യാൻസർ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന ഒരു കാര്യം ഡബ്ലിയു എച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത്. കാൻസർ എന്ന ഉള്ളത് ഏവരെയും സംബന്ധിച്ച് വീതി ചെറിയ ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും. ലോകത്തിലെ മൊത്തം കണക്കുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 20 ശതമാനത്തോളം കേസുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാൻസറാണ്. കേരളത്തിൽ കണക്കുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗർഭാശയത്തിൽ ഉള്ള ക്യാൻസർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത്.

അതായത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊലപാതകത്തിനുള്ള ക്യാൻസർ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയമാണ്. ഗർഭാശയ കാൻസറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തോക്കെയാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഗന്ധം ഗമിക്കുന്ന പഴുപ്പ് കലർന്നിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പൊക്ക്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.